White Lake Real Estate
and
Mini Storage
237 White Lake Drive
White Lake, NC 28337

Office - 910.862.4898
Cell - 910.991.5241

Mini Storage   
Mini Storage Prices Are As Follows
  
10 x 10 - $45 / Month
  
10 x 15 - $60 / Month
  
10 x 20 - $80 / Month
  
10 x 25 - $90 / Month
  
10 x 30 - $100 / Month
  
[TOP]